Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Wrocławskiego

Uchwala 19/XXII/2023

Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego zwołuje walne zgromadzenie nadzwyczajne sprawozdawcze w celu zatwierdzenia sprawozdawania finansowego za rok 2022, które odbędzie się dnia 18.06.2023 w pierwszym terminie o godzinie 8:00 i w drugim terminie o 8:15  
w Sali wykładowej Aeroklububu Wrocławskiego 
z następującym poorządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego Członków Aeroklubu Wrocławskiego. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego i Sekretarza zebrania. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Ustalenie liczby głosujących, w których obecność́ jest wymagana do podejmowania uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie finansowe Zarządu Aeroklubu 
z działalności za 2022 rok.

7. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.

9. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.

10. Zamkniecie obrad Aeroklubu Wrocławskiego. 

Pozdrawiam

Sekretarz Aeroklubu Wrocławskiego

Paweł Bączek