Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie członków Aeroklubu Wrocławskiego

Szanowni członkowie Aeroklubu Wrocławskiego
Uchwałą nr Uchwała 87/XXI/2023 z dnia 26.01.2023

Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego z dniem 26 Stycznia 2023 informuje o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia Członków Aeroklubu Wrocławskiego w dniu 26.02.2023.
Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 10:00 w pierwszym terminie i o godz. 10:15 w drugim
terminie.
Zgodnie ze statutem Aeroklubu Wrocławskiego w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem
decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi, którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym
członkowie wspierający będący osobami fizycznymi i osoby zaproszone.
Główne cele Walnego Zgromadzenia to podsumowanie całej czteroletniej kadencji władz Aeroklubu,
wybory nowego Zarządu i dyskusja o problemach i wyzwaniach, jakie czekają nas w kolejnych latach.


Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Wrocławskiego
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Ustalenie liczby głosujących, w których obecność jest wymagana do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu z działalności za 2022 rok i kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Aeroklubu za 2022 rok i kadencję.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwał w sprawie liczebności składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 13. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Aeroklubu.
 14. Prezentacja kandydatów.
 15. Wybory do Zarządu Aeroklubu.
 16. Ogłoszenie wyników.
 17. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu.
 18. Prezentacja kandydatów.
 19. Wybory do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu.
 20. Ogłoszenie wyników.
 21. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków innych spraw, wniosków i odwołań przekazanych Walnemu Zgromadzeniu.
 22. Głosowanie nad złożonymi wnioskami
 23. Podjęcie uchwał w sprawie przegłosowanych wniosków
 24. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.
 25. Zamknięcie obrad.


Z lotniczym pozdrowieniem
Sekretarz Zarządu
Aleksander Godziło-Godlewski