Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Wrocławskiego

Uchwała 50/XXI/2021 z dnia 29.07.2021

            Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Wrocławskiego w dniu 12.09.2021 godz. 09:00

Ustala się następujący porządek obrad:

1.   Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.   Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Wrocławskiego

3.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków

4.   Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej

6.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7.   Przyjęcie porządku obrad.

8.   Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Wrocławskiego z działalności Aeroklubu Wrocławskiego za 2020 rok.

9.   Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Wrocławskiego za 2020 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Wrocławskiego za 2020 rok.

11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Aeroklubu Wrocławskiego

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu Wrocławskiego z działalności Aeroklubu Wrocławskiego za rok 2020

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Wrocławskiego za rok 2020

15. Wolne wnioski

16. Podsumowanie prac Komisji uchwał i wniosków

17. Głosowanie nad przyjęciem proponowanych uchwał.

18. Podsumowanie i zamknięcie obrad.