Przetargi i ogłoszenia – jest biznes do zrobienia

Aeroklub Wrocławski poszukuje partnerów do współpracy. Prezentujemy trzy ogłoszenia skierowane do solidnych firm, które chcą działać w partnerstwie z nami:

1.
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 7 Spadochronowych Mistrzostw Świata w Canopy Piloting oraz 1 Spadochronowych Mistrzostw Świata we Freestyle CP

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich – Zakwaterowanie zawodników i sędziów Spadochronowych Mistrzostw Świata w okresie od 29.30.2018 do 02.07.2018 i od 02.07 do 08.07.2018r.

Wskazane liczby noclegów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zamówi w terminie 02-08.07 nie mniej niż 130 noclegów/dobę.
Na 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi Zamawiający przekaże wykonawcy zamówienie określające dokładną liczbę i terminy noclegów oraz listę osobową gości.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić śniadanie, oraz obiadokolację serwowane w hotelu.
Wykonawca może uzupełnić ofertę o lunch podawany na lotnisku w Szymanowie. Oferta lunchu będzie brana pod uwagę jako element dodatkowy i nie będzie miała bezpośredniego wpływu na wybór Wykonawcy.

Zawodnicy zakwaterowani będą w pokojach dwuosobowych, sędziowie w pokojach jednoosobowych.
Hotel musi zapewniać standard minimum ***
W hotelu musi znajdować się recepcja i restauracja.
Hotel musi zapewniać bezpłatny dostęp do Internetu.
Pokoje muszą posiadać łazienki z prysznicem lub wanną i być wyposażone w ręczniki.

Doba hotelowa musi rozpoczynać się nie później niż o godz. 10:00 w dniu przyjazdu i kończyć się nie wcześniej niż w dniu wyjazdu gości o godz. 12:00.

Planowany Harmonogram Noclegów:
W dniach 29.06-30.07.2018 – 2 pokoje jednoosobowe i 1 pokój dwuosobowy
W dniach 30.06-02.07.2018 – 5 pokoi jednoosobowych i 5 pokoi dwuosobowych
W dniach 02.07-08.07.2018 – 30 pokoi jednoosobowych i min.60 pokoi dwuosobowych

Hotel musi znajdować się w odległości nie większej niż 5 km drogą asfaltową od lotniska Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie.
Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców oferujących zakwaterowanie w większej odległości, pod warunkiem uwzględnienia w ofercie kosztu codziennego transportu uczestników na lotnisko (na koszt Oferenta) i spowrotem do hotelu.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nocleg gościom Zamawiającego w jednym hotelu.

SPOSÓB WYBORU OFERTY.
Kryteria wyboru oferty:
1. Cena – 1-80 pkt
2. Odległość od lotniska – 0-20 pkt

Oferenci zobowiązani są podać w ofercie cenę netto i brutto (tj wyszczególnić kwotę netto oraz podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferta powinna zawierać wyszczególnione ceny za jeden nocleg (jedną dobę) osobno w pokoju jedno- i dwuosobowym.
Ceną oferty będzie suma iloczynów ceny za jeden nocleg oraz ilości noclegów, obliczona zgodnie z Planowanym Harmonogram Noclegów.
Oferta musi również zawierać wyodrębnioną cenę za śniadania i kolacje (na osobę). Dodatkowo oferta może zawierać cenę za lunch.

Oferty złożona po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy najniższa zaoferowana cena będzie wyższa niż budżet przeznaczony przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy częściowej z możliwością późniejszego rozszerzenia zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zamówienia o dodatkowy okres ponad harmonogram opisany powyżej. Rozszerzone zamówienie udzielone będzie Wykonawcy wyłonionemu w drodze niniejszego postępowania, bez ogłaszania dodatkowego przetargu.

Oferty należy składać:
– osobiście lub kurierem do biura Aeroklubu, Lotnisko Szymanów, 51-188 Wrocław 49.
Sekretariat czynny w godz. 08-16:00 od poniedziałku do piątku;
– lub drogą pocztową na adres: Aeroklub Wrocławski, ul. Sienkiewicza 108-110 50-348 Wrocław, (decyduje data dostarczenia oferty )
– lub mailowo na adres dyrektor@aeroklub.wroc.pl (decyduje data wpływu maila)
nie później niż do dnia 30 marca 2018 r. godz. 12.00.

Otwarcie i wybór ofert nastąpi 30.03 godz 12:00.
Wyboru dokona Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Dyrektora Aeroklubu Wrocławskiego.
Dodatkowe informacje:
tel 601 727 996
tel 71 387 87 16
email dyrektor@aeroklub.wroc.pl

2.
Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową.

Przedmiotem prac jest remont płyty manewrowej, poprzez wymianę obecnie istniejącej nawierzchni betonowej na kostkę brukową.
Powierzchnia całości wynosi 200x25m. Prace wykonywane będą etapami.
Możliwe będzie wykonanie części remontu wiosną, a drugiej części jesienią.
Istniejącą płytę należy sfrezować na głębokość min 10cm, lub zdjąć w całości.
Z płyty korzystać będą okazjonalnie samochody osobowe oraz regularnie lekkie samoloty o masie do 5 ton.

Przed złożeniem oferty, można zapoznać się ze stanem obiektu na lotnisku w Szymanowie, 51-188 Wrocław 49.
Oględziny możliwe są w dni robocze od 9-16 lub w weekendy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Oferty należy przesyłać mailem na adres podany w ogłoszeniu.
Wybór zostanie dokonany w oparci o kryterium ceny (90%) oraz terminu wykonania prac (10%

Dodatkowe informacje tel +48601727996
Oferty prosimy przesyłać do 20.03.2018r na adres

3.
Uszczelnienie dachu hangarów.

Przedmiotem zlecenia jest uszczelnienie dachów dwóch hangarów.
Hangar nr 1 o powierzchni 1500 m2 oraz Hangar 2 o powierzchni 3200m2.
Obiekty kryte są blachą, która mocowana jest za pomocą wkrętów i nitów do nośnej konstrukcji stalowej.
Dachy przeciekają w kilkunastu miejscach, uszczelnienie należy wykonać na całej długości wzdłużnic.

Miejsce wykonania prac – Lotnisko Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie.
przed złożeniem oferty należy zapoznać się z konstrukcją. Wizyty możliwe są w dni robocze w godz 9-16, lub w weekendy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Dodatkowe informacje tel +48601727996
Oferty prosimy przesyłać do 20.03.2018r na adres